Müteşebbis Heyet

TDİOSB’nin organları, müteşebbis heyet (işletme aşamasında genel kurul), yönetim kurulu, denetim kurulu ve bölge müdürlüğünden oluşur.

a) Müteşebbis Heyet: TDİOSB’nin oluşumuna katılan ve bu kuruluş protokolünün 3’üncü maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşların yetkili organlarınca, katılma payı oranları dikkate alınarak belirlenen onbeş (15) asıl ve onbeş (15) yedek üyeden oluşur.

1) Müteşebbis Heyette yer alan üyeler dört (4) yıl için seçilir, temsil ettiği kurum/kuruluştaki görevleri sona erdiğinde müteşebbis heyet üyelikleri de düşer. Süresi dolmadan üyelikten ayrılan veya üyeliği düşenin yerine, temsil ettiği kurum/kuruluşun ön sıradaki yedek üyesi geçer ve kalan süreyi tamamlar.

2) Müteşebbis heyetin ilk toplantısında, valinin başkan olması durumunda Sanayi Odası/Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası veya mesleki kuruluş ve teşekküllerin temsilcilerinden bir başkanvekili, valinin başkan olmaması durumunda ise bir başkan ve bir başkan vekili seçilir.

3) Müteşebbis Heyet, en az üç (3) ayda bir defa, başkan veya başkan vekili başkanlığında salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir.

4) Yapılacak toplantılara, geçerli sayılacak bir mazereti olmadan üst üste üç (3) defa veya mazereti olsa dahi bir yıl içinde yapılacak toplantıların en az yarıdan bir fazlasına katılmayan müteşebbis heyet üyeleri, üyelikten çekilmiş sayılır.

5) Yönetim ve denetim kurullarına seçilen müteşebbis heyet üyelerinin, müteşebbis heyet üyelikleri devam eder. Ancak faaliyetlerinin ve şahsi sorumluluklarının ibrasında oy kullanamazlar.

6) Nevşehir  Kozaklı  Tarıma  Dayalı  İhtisas  (Jeotermal  Kaynaklı  Sera) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti’ni oluşturan 15 asıl ve 15 yedek üyenin isimleri ile temsil ettikleri kurumlar/kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.