Yönetim Kurulu

Müteşebbis heyetin, en az dördü kendi üyeleri arasından olmak üzere seçeceği beş (5) asıl ve beş (5) yedek üyeden oluşur. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur.

1) Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyeleri, müteşebbis heyetin asıl üyeleri arasından seçilir.

2) Yönetim Kurulu üyeleri dört (4) yıl için seçilir, süresi sona eren üye/üyeler yeniden seçilebilir.

3) Yönetim Kurulu üyeleri, ilk toplantıda kendi arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçerek görev bölümü yapacaktır.

4) Yönetim Kurulu, en az ayda iki (2) defa toplanır, toplantılar salt çoğunluk ile yapılır, kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir.

5) Yapılacak toplantılara, geçerli sayılacak bir mazereti olmadan üst üste üç (3) defa veya mazereti olsa dahi altı ay içinde yapılacak toplantıların en az yarısına katılmayan yönetim kurulu üyeleri, üyelikten çekilmiş sayılır.

6) Herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde yerine, mensup olduğu kurum ve kuruluşun ilk sıradaki yedek üyesi geçerek kalan süreyi tamamlar.

7) Nevşehir  Kozaklı  Tarıma  Dayalı  İhtisas  (Jeotermal  Kaynaklı  Sera) Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri ile temsil ettikleri kurumlar/kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.